Thống kê đầu đuôi, đầu đít miền Bắc

Chọn số ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
65
73
57
83
98
64
92
03
70
89
Tổng1
0
0
0
0
1
2
2
2
2

Thống kê đầu giải đặc biệt trong 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 1 lần về
 • Đầu 1: 0 lần về
 • Đầu 2: 0 lần về
 • Đầu 3: 0 lần về
 • Đầu 4: 0 lần về
 • Đầu 5: 1 lần về
 • Đầu 6: 2 lần về
 • Đầu 7: 2 lần về
 • Đầu 8: 2 lần về
 • Đầu 9: 2 lần về

Thống kê đuôi giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày
Đít 0
Đít 1
Đít 2
Đít 3
Đít 4
Đít 5
Đít 6
Đít 7
Đít 8
Đít 9
65
73
57
83
98
64
92
03
70
89
Tổng1
0
1
3
1
1
0
1
1
1

Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt về trong10 ngày gần đây nhất

 • Đít 0: 1 lần về
 • Đít 1: 0 lần về
 • Đít 2: 1 lần về
 • Đít 3: 3 lần về
 • Đít 4: 1 lần về
 • Đít 5: 1 lần về
 • Đít 6: 0 lần về
 • Đít 7: 1 lần về
 • Đít 8: 1 lần về
 • Đít 9: 1 lần về

Thống kê tổng giải đặc biệt miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
Tổng3
3
1
1
0
0
0
3
0
0
 • Tổng 0: 3 lần về
 • Tổng 1: 3 lần về
 • Tổng 2: 1 lần về
 • Tổng 3: 1 lần về
 • Tổng 4: 0 lần về
 • Tổng 5: 0 lần về
 • Tổng 6: 0 lần về
 • Tổng 7: 3 lần về
 • Tổng 8: 0 lần về
 • Tổng 9: 0 lần về